Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Aandachtspunten bij jaarverslaggeving 2022

Voor colleges van kerkrentmeesters is er een aantal aandachtspunten bij de jaarverslaggeving over 2022. We zetten ze op een rij.

Richtlijn controle jaarverslaggeving 

In het najaar van 2022 is de ‘richtlijn controle jaarverslaggeving’ gepubliceerd. We wijzen u er graag nog eens op dat er een overgangsperiode is van twee jaar, namelijk voor de jaarrekeningen 2022 en 2023. Aan de hand van die jaren kan worden afgestemd of bijstelling nodig is op de gebruikte intervallen en wegingen die tot de controlecategorie leiden. Dit kan voorkomen dat gemeenten onnodig worden geconfronteerd met extra controles. 

Vooral voor gemeenten en diaconieën die in de controlecategorie ‘Groot’ vallen is dat van belang. Die gemeenten of diaconieën hoeven overigens niet meteen op zoek te gaan naar een externe accountant. Om misverstand te voorkomen: de richtlijn geeft aan dat er geen uitgebreide (prijzige) controleverklaring door een accountant wordt gevraagd, maar slechts een beoordelingsverklaring.

Gemeenten en diaconieën kunnen voor de boekjaren 2022 en 2023 nog een andere, lagere categorie kiezen. Het meest voor de hand liggend is dan dat je bij de categorie ‘Groot’ kiest voor de categorie ‘Middelgroot’.

Waardering vastgoed en landbouwgrond

Bij aanschaf van vastgoed en landbouwgrond is de aankoopwaarde vaak hoger dan de WOZ-waarde. Bij vastgoed wijkt de WOZ-waarde over het algemeen niet veel af van de aanschafwaarde, maar bij landbouwgrond pakt dat meestal anders uit, temeer omdat die wordt gewaardeerd op 60 procent van de fiscale grondwaarde.

De ‘richtlijn begroting en jaarverslaggeving’ geeft aan dat je bij een nieuwe aankoop van vastgoed - een aankoop in het verslagjaar - de aanschafwaarde als actuele waarde mag aanhouden als die hoger is dan de WOZ-waarde. Voor de aankoop van landbouwgrond geldt dat als deze hoger is dan 60 procent van de waarde, volgens box 3.

Bij het waarderen op de actuele waarde past, zoals de richtlijn aangeeft, geen afschrijven. Ineens afboeken tot de WOZ-waarde of tot 60 procent (box 3) is toegestaan, maar dat levert vaak een behoorlijke extra last op. We raden in dat geval aan te kiezen voor de aanschafwaarde als actuele waarde, die blijft staan totdat de WOZ-waarde of de waarde van 60 procent (box 3) hoger wordt dan de aanschafwaarde.

Rol van de controleur in FRIS

Binnenkort gaan de financieel deskundigen, aangewezen door de kerkenraden, aan de slag om de jaarrekening 2022 te controleren. Bij die controle wordt een aantal vragen gesteld aan de controlecommissie. De controlevragen moeten in FRIS ingevuld worden. Dat kan door de rollen van indiener en penningmeester, maar uit het oogpunt van functiescheiding heeft het de voorkeur daarvoor de rol van controleur te kiezen. Deze kan, daarvoor gemachtigd via de LRP, namens de controlecommissie (‘twee financiële deskundigen’) of een andere controlerende instantie in FRIS de controlevragen bij de jaarrekening beantwoorden. De controleur zorgt ook voor de digitale ondertekening van het ingevulde controleverslag door de twee financiële deskundigen of de daartoe bevoegde vertegenwoordigers van de controlerende instanties. Digitaal ondertekenen heeft de voorkeur omdat dit voor de controlecommissie handiger is. Bij niet-digitale ondertekening zorgt de controleur voor het in FRIS uploaden van het gescande ondertekende (papieren) controleverslag. Na de verklaringen van de controlecommissie en het college van kerkrentmeesters of diakenen kan de kerkenraad zijn verklaring tekenen.

Lees ook:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)