Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Moderamen generale synode

Moderamen generale synode

De synode kent een dagelijks bestuur, het zogenoemde moderamen, dat belast is met de dagelijkse leiding van het synodewerk. Dit moderamen telt vijf leden en vergadert in principe eens in de twee weken.

> secretariaat-moderamen@protestantsekerk.nl 

Taak moderamen

Het moderamen bereidt de synodevergaderingen voor, stelt de agenda vast en leidt de vergaderingen. Verder vertegenwoordigt het moderamen de Protestantse Kerk bij de Raad van Kerken in Nederland, bij officiële gelegenheden van zusterkerken, bij internationale oecumenische organisaties en bij de overheid en maatschappelijke organisaties.

Samenstelling moderamen

Het moderamen kent een scriba (ambtelijk secretaris). De scriba wordt voor een termijn van vijf jaar benoemd uit de dienstdoende predikanten van de kerk. De preses en de eerste assessor (vice-preses) worden ook voor een termijn van vijf jaar gekozen door de generale synode gekozen uit de leden van de synode. De preses (voorzitter) leidt de synodevergaderingen. Bij zijn afwezigheid is die taak voorbehouden aan de vice-preses (eerste assessor). 

In principe hoeft bij het kiezen van synodeleden in het moderamen niet gekeken te worden van welke gemeente (protestants, hervormd, gereformeerd of luthers) de leden lid zijn. Wel is het streven het moderamen een goede afspiegeling te laten zijn van de generale synode. Volgens de kerkorde kunnen preses en vice-preses diaken, ouderling of predikant zijn. Wel moet óf de preses óf de vice-preses predikant zijn.  

Moderamenleden

Dr. René de Reuver - scriba
René de Reuver (1959) studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Sinds 2008 was hij predikant van de protestantse gemeente ’s-Gravenhage, wijkgemeente Marcuskerk. Hiervoor was hij predikant in Sebaldeburen (Gr.) en Boskoop. In 2004 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op een onderzoek naar de theologische waarde van kerkelijke eenheid en verscheidenheid. In 2012 verscheen zijn boek ‘Anders Verder’ over missionair kerk-zijn in een dynamische omgeving.

Lees hier zijn Protestantse Perspectieven

Ds. Marco Batenburg - preses
Marco Batenburg (1972) studeerde theologie aan Universiteit Utrecht. Hij is gemeentepredikant in de Protestantse Gemeente Gouda (wijkgemeente Sint Janskerk). Daarvoor is hij gemeentepredikant geweest in Waddinxveen, Zalk en Veecaten. 

Bianca Groen - diaken (eerste assessor) 
Bianca Groen (1965) is werkzaam als onderwijsbegeleider en onderwijsadviseur. Groen is voorzitter van de diaconie van de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam. Daarnaast is zij gastdocent bij IJM (International Justice Mission), lid van de Council of World Mission (CWM) en voorzitter van de Luthers diaconaal hof (De Augustanahof Amsterdam), de werkgroep Heilzame Verwerking Slavernijverleden en bestuurslid van de Haella Stichting. 

Carel de Vries - ouderling-kerkrentmeester
Carel de Vries is werkzaam als interimmanager en consultant in het onderwijs. De Vries is ouderling-kerkrentmeester in de Oudekerkgemeente in Ede en afgevaardigde van de classis Veluwe. Daarnaast is hij secretaris van het College van Kerkrentmeesters van zes wijkgemeenten in Ede. De Vries studeerde af aan de Technische Universiteit Delft. Hij volgde opleiding Technische Marketing/bedrijfskunde binnen Werktuigbouwkunde.

Jolanda Aantjes - Ouderling
Jolanda Aantjes is als kerkelijk werker en pastor werkzaam in de Protestantse Gemeente Hall en Voorstonden. Eerder was zij namens CNV Kerk en Ideëel lid van de Commissie Postacademisch Onderwijs PThU en lid van de Commissie Permanente Educatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij is inlezer bij de CBB en betrokken bij New Wine Nederland in gebedswerk en regionetwerk van voorgangers.

Lees meer over

Het thema Generale & Kleine Synode