Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

ANBI Protestantse Kerk in Nederland

ANBI Protestantse Kerk in Nederland​

Postadres: ​Postbus 8504, 3503 RM Utrecht
​​Bezoekadres: ​Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE Utrecht
​Telefoonnummer: (​​030) 880 1880
​Fax: ​(030) 880 1300
​E-mail: ​info@protestantsekerk.nl
​Website: ​www.protestantsekerk.nl
RSIN 813612809
Overigens is het RSIN iets anders dan het landelijke KvK-nummer (ook wel inschrijvingsnummer). Dit is 3025 8482.

"RSIN 813612809"

Doel

Op 1 mei 2004 is de Protestantse Kerk in Nederland tot stand gekomen. De Protestantse Kerk in Nederland is bij notariële akte opgericht, als voortzetting en rechtsopvolger van de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK), de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) en de Evangelisch-Lutherse Kerk (ELK) in het Koninkrijk der Nederlanden.

Het kerkgenootschap wordt geregeerd door haar eigen statuut, bestaande uit de kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk, alsmede de overgangsbepalingen en generale regelingen behorende bij de kerkorde. De Protestantse Kerk in Nederland wordt vertegenwoordigd door de preses en de scriba van de generale synode.

De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland laat zich, overeenkomstig ordinantie 11 artikel 18 lid 1 en 2 van de kerkorde, voor de verzorging van de generale financiën van de kerk bijstaan door het bestuur van de dienstenorganisatie, die de aan zijn zorg toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Protestantse Kerk in Nederland beheert.

De dienstenorganisatie ondersteunt de kerk, de gemeenten en allen die daarbinnen werken:

 • in hun betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld;
 • in het getuigenis van Jezus Christus;
 • in de dienst van gerechtigheid en barmhartigheid.

Daarbij verricht zij haar activiteiten in verbondenheid met andere kerken en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland. Om haar taken namens de kerk en gemeenten uit te kunnen voeren:

 • werkt zij dienstverlenend op basis van de vraag om ondersteuning en toerusting van het kerkelijk kader, gericht op het beheer en de opbouw van de gemeente, de groei en de verdieping van het geloof en de theologische reflectie, de viering en beleving in de liturgie en de dienst aan de samenleving;
 • draagt zij mede zorg voor de opleiding en nascholing van predikanten, kerkelijk werkers en ander (vrijwillig) kader;
 • ondersteunt zij het geloofsgesprek en het spreken en leven van de kerk door studies en handreikingen, ook op het gebied van de geestelijke, politieke en economische krachten in de wereld;
 • organiseert zij het werk zo veel mogelijk aansluitend op de vragen van de gemeenten en van het kerkelijk kader, in de vorm van een concreet en transparant aanbod;
 • voert zij het werk uit binnen de beleidskaders die door de ambtelijke vergaderingen van de kerk zijn gesteld, op basis van de kerkorde;
 • heeft zij de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met mensen en middelen.

Organisatie Protestantse Kerk in Nederland

Een organogram van de Protestantse Kerk in Nederland met haar dienstenorganisatie brengt de organisatiestructuur in beeld.

 

Samenstelling moderamen generale synode per 21 april 2023

Het moderamen bestaat uit de volgende mensen:

 • Ds. M. Batenburg, preses
 • Dr. R. de Reuver, scriba
 • J. Aantjes (ouderling)
 • J.W. Stam RA MSc (diaken)
 • B. Groen-Gallant

Samenstelling bestuur en directie dienstenorganisatie per 21 april 2023

Het bestuur bestaat uit de volgende mensen:

 • Mr. drs. G.H. van der Waaij, voorzitter
 • Drs. J.M. van Lieshout RA, secretaris
 • C.J.F.R. Mulder MBA
 • Ir. M.J. Segers
 • Dr. R. de Reuver
 • J.W. Stam RA MSc

Directie
Dhr. ing. G.J. de Groot MBA, algemeen directeur

Bezoldiging moderamen
De leden van het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland ontvangen geen bezoldiging, met uitzondering van de scriba. De scriba wordt gesalarieerd conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze is afgeleid van de beloningen die de Rijksoverheid hanteert voor de ambtelijke salarissen. Aan de leden van het moderamen zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Bezoldiging bestuur
Conform de generale regeling dienstenorganisatie artikel 3, lid 9 genieten de leden van het bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben zij recht op vergoeding van de kosten die zij maken bij de uitoefening van hun bestuursfunctie. Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning worden deze getoetst aan de regeling van de GDN, brancheorganisatie van goede doelen. In de toelichting op de personeelskosten in de jaarrekening staat een overzicht van de bezoldiging van de directie(leden).

Beleidsplan 2021-2025

 

Begroting 2024


Jaarrekening 2022 / Jaarverslag 2022

In de jaarrekening wordt getoond welke baten beschikbaar zijn voor de doelstelling, en welke lasten daaraan worden besteed.

 

ANBI Protestantse Stichting Steun Protestantse Kerk in Nederland

Opgericht​: 15 januari 2010​
​RSIN: ​821868573
​Gevestigd te: ​Utrecht
​​Bezoekadres: ​Joseph Haydnlaan 2 A, 3533 AE Utrecht
​Telefoonnummer: (​​030) 880 1880
​Email: info@protestantsekerk.nl

Doel

De Protestantse Stichting Steun Protestantse Kerk in Nederland, als bedoeld in ordinantie 11-25 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, heeft ten doel het ondersteunen van de activiteiten van de Protestantse Kerk in Nederland, haar dienstenorganisatie en de onder de kerk ressorterende regionale organen en gemeenten, één en ander in de meest ruime zin van het woord.

Om dit doel te bereiken zal de Protestantse Stichting in de toekomst als verkrijgende rechtspersoon kunnen fuseren met andere stichtingen alsmede gelden kunnen verschaffen aan de kerk, haar dienstenorganisatie en de regionale organen en gemeenten.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Protestantse Stichting Steun Protestantse Kerk in Nederland bestaat ten hoogste uit evenzoveel leden als het bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. De bestuursleden worden benoemd door de generale synode van de kerk, welke benoeming onlosmakelijk is verbonden met hun benoeming tot bestuurder van de dienstenorganisatie.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, (eventueel) vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. 

Het bestuur bestaat uit de volgende mensen:

 • Mr. drs. G.H. van der Waaij, voorzitter
 • Drs. J.M. van Lieshout RA, secretaris
 • C.J.F.R. Mulder MBA
 • Ir. M.J. Segers
 • Dr. R. de Reuver
 • J.W. Stam RA MSc (diaken)

Directie
Dhr. ing. G.J. de Groot MBA, algemeen directeur

Beleidsplan / begroting / jaarrekening

Onder verwijzing naar de doelstelling van de Protestantse Stichting Steun Protestantse Kerk in Nederland wordt voor de activiteiten van de Protestantse Kerk in Nederland verwezen naar het beleidsplan, de begroting en jaarrekening van de landelijke kerk.

Beloningsbeleid

De Protestantse Stichting Steun Protestantse Kerk in Nederland heeft geen werknemers in dienst.