Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Structuur Protestantse Kerk

De Protestantse Kerk is van onderaf georganiseerd. Lokale kerken (gemeenten) bepalen hun eigen beleid, maar wel binnen de regels van de kerkorde. Bekijk hier het organogram.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Generale synode

De generale synode bestaat uit 55 afgevaardigden uit de 11 classes, 3 afgevaardigden namens de evangelisch-lutherse synode en 4 leden namens 3 kerkgenootschappen die met onze kerk intensief samen werken. Twee keer per jaar vergaderen zij meerdere dagen over het beleid van de Protestantse Kerk. De kleine synode bestaat uit 20 leden van de generale synode.

 

Moderamen generale synode

Het dagelijks bestuur van de landelijke kerk (moderamen) bestaat uit vijf leden. Het moderamen bereidt de synodevergaderingen voor, stelt de agenda vast en leidt de vergaderingen. Verder vertegenwoordigt het moderamen de Protestantse Kerk bij de Raad van Kerken in Nederland, bij officiële gelegenheden van zusterkerken, bij internationale oecumenische organisaties en bij de overheid en maatschappelijke organisaties.

De belangrijkste functie in het moderamen is de algemeen secretaris (scriba). De scriba geeft inhoudelijk leiding aan de Protestantse Kerk in Nederland. Hij denkt vanuit theologisch perspectief na over de koers van de Protestantse Kerk. De taken van de algemeen secretaris zijn vooral inspirerend en beleidsvoorbereidend. Daarnaast representeert de scriba de Protestantse Kerk in kerkelijke en maatschappelijke verbanden. Het ambt van scriba wordt altijd vervuld door een predikant. Hij/zij wordt voor een periode van vijf jaar benoemd door generale synode.

Overzicht moderamenleden en contact met het moderamen

Directie dienstenorganisatie

De dienstenorganisatie heeft een algemeen directeur, die wordt benoemd door de synode, op voordracht van het bestuur van de dienstenorganisatie en het moderamen van de generale synode. De algemeen directeur is belast met de beleidsmatige voorbereiding en uitvoering van bestuursbesluiten en met de dagelijkse leiding en organisatie van de dienstenorganisatie.

Algemeen directeur: Ing. G.J. de Groot MBA
Contact: directie@protestantsekerk.nl

Bestuur dienstenorganisatie

Het bestuur van de dienstenorganisatie bestaat uit zes leden, die worden benoemd door de synode. Een van hen is lid van het moderamen (dagelijks bestuur) van de generale synode, rechtstreeks aangewezen door de synode. Ook de synodescriba is bestuurslid.

Het bestuur bestuurt de dienstenorganisatie, op basis van het door de synode vastgestelde beleidsplan en de door de kleine synode vastgestelde begroting. Ook draagt het bestuur zorg voor het voorbereiden van het beleidsplan dat de synode moet vaststellen, vooral over de onderwerpen:

 • de dienstverlening ten behoeve van de opbouw van de gemeenten;
 • de zorg voor de opleiding en begeleiding van predikanten en kerkelijke werkers;
 • de theologische arbeid van de kerk;
 • de missionaire, diaconale en oecumenische opdracht van de kerk;
 • de ondersteuning van het werk van en ten behoeve van de meerdere vergaderingen.

Het bestuur zorgt ervoor en ziet erop toe dat dit beleid wordt uitgevoerd, en dat daarvoor fondsen worden geworven. Het bestuur draagt bovendien zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de dienstenorganisatie en voor de uitvoering van kerkordelijke regelingen. (Bron: Generale Regeling voor de dienstenorganisatie)

Bestuursleden zijn:

 • Mr. drs. G.H. van der Waaij (voorzitter)
 • Drs. J.M. van Lieshout RA (secretaris)
 • C.J.F.R. Mulder MBA
 • Ir. M.J. Segers
 • dr. R. de Reuver (scriba)
 • J.W. Stam RA MSc
Ing. G.J. de Groot MBA, algemeen directeur is adviseur van het bestuur.


Contact: bestuur@protestantsekerk.nl

Modalitaire Uitvoeringsorganisaties

De GZB, HGJB en IZB zijn, als verenigingen met een zelfstandige rechtspersoonlijkheid en een eigen beleids- en verantwoordingscyclus, dienstbaar aan de Protestantse Kerk in Nederland en richten zich in het uitvoeren van hun werk in en vanuit de kerk met name op het toerusten van gemeenten (HGJB: inzake jeugd- en jongerenwerk; GZB en IZB: inzake missionaire bewustwording) en het kerkelijk missionair(-diaconaal) werk (GZB, IZB).