Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Arbeidsvoorwaarden predikant: fiscus

Predikanten zijn verantwoordelijk voor het regelen van de eigen fiscale aangelegenheden.

Het traktement wordt niet gezien als 'loon uit dienstbetrekking' waarover loonbelasting wordt geheven. Het wordt ook niet gezien als 'winst uit onderneming', waarover inkomstenbelasting en omzetbelasting (BTW) geheven wordt en waarop de zelfstandigenaftrek van toepassing is. Het traktement wordt fiscaal gezien als 'resultaat uit overige werkzaamheden' waarover inkomstenbelasting geheven wordt en waarbij de kosten die gemaakt worden om het traktement te verwerven, aftrekbaar zijn.

Advies belastingen

Specifieke vragen kan de predikant bespreken met de Belastingdienst of met een belastingadviseur of de Bond van Nederlandse Predikanten. Deze bond publiceert jaarlijks in het magazine Predikant en Samenleving een toelichting op de aangifte voor de inkomstenbelasting. De Beheercommissie Centrale Kas Predikantstraktementen en de dienstenorganisatie adviseren predikanten niet over fiscale zaken.

Opting-in-regeling

Alleen als de predikant - in overleg met gemeente en Beheercommissie Centrale Kas Predikantstraktementen - kiest voor toepassing van de zogenaamde opting-in-regeling is de dienstenorganisatie betrokken bij de fiscale aspecten van het traktement.

De Beheercommissie verleent alleen medewerking aan de opting-in-regeling als de predikant daarbij een aantoonbaar substantieel en structureel financieel voordeel heeft. Dat is in de regel het geval als de WOZ-waarde van de ambtswoning een bepaald niveau te boven gaat. In de actuele uitvoeringsbepalingen is te zien wanneer dit het geval is. Ook werkt de Beheercommissie mee aan de opting-in-regeling als de predikant gebruik kan maken van de 30%-regeling van de Belastingdienst.