Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Synode stemt unaniem in met nieuwe visie op het ambt

De generale synode heeft de ambtsvisie, zoals verwoord in het rapport ‘Geroepen en gezonden’ aanvaard als uitgangspunt voor haar beleid en verdere visieontwikkeling.

Kort gezegd komt het er op neer dat de synode uitspreekt dat er ruimte is om binnen het ambt van dienaar des Woords te differentiëren. Door deze differentiatie is het in de toekomst mogelijk dat - naast predikanten - ook kerkelijk werkers onder nader te bepalen voorwaarden het Woord en de sacramenten gaan bedienen. Over de concrete invulling hiervan neemt de generale synode later een besluit.

Heldere visie op het ambt

Volgens de synode geeft het rapport ‘Geroepen en gezonden’ een heldere en overtuigende visie op het eigene van het geordineerde ambt en van de andere ambten. 

Beide komen voort uit de Missio Dei (zending van God), waarbij binnen het ene ambt van dienaar des Woords kan worden gedifferentieerd. Ook is de samenwerking van de dienaren des Woords een wezenlijk onderdeel. De synode gaf opdracht om deze ambtsvisie verder uit te werken.

Het besluit reikt daarmee de contouren aan van een ambtsvisie die toekomst bepalend is voor de Protestantse Kerk in Nederland. 

Vragen over verdere uitwerking

Tijdens de bespreking bleek wel dat er over de concrete uitwerking nog vragen zijn die de synode verder uitgewerkt wil zien. Bijvoorbeeld vragen over hoe de differentiatie uitgewerkt moet worden, en wat het profiel van een eventuele ‘pastor’ zal zijn. Rond opleiding en de rechtspositieregeling leven ook vragen die nader uitgewerkt moeten worden. 

Vervolgbesprekingen in de synode

Dit besluit is een eerste stap op weg naar het uitwerken van een nieuwe ambtsvisie. Bij iedere vervolgstap wordt de generale synode ingeschakeld zodat verdere besluitvorming over het rapport gefaseerd kan plaatsvinden. Daartoe gaat het moderamen de opmerkingen die tijdens deze vergadering door synodeleden zijn gemaakt verder uit laten werken. 

Tijdens de synodevergadering van 11 september 2021 gaat de synode de opdrachten vaststellen om het generale college voor de kerkorde advies te laten geven over vragen rondom mogelijke wijzigingen in de kerkorde. En op verzoek van de synode gaat de dienstenorganisatie onderzoeken uitvoeren in samenwerking met de PThU, de CHE en Windesheim.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)