Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Tips en tijdlijn voor begroting 2023 en jaarrekening 2022

Aan het einde van 2022 gaat de blik vooruit naar 2023. Colleges van kerkrentmeesters en diaconieën denken na over de begroting voor het komende jaar en maken plannen voor het opstellen van de jaarrekening over het huidige boekjaar. Een aantal tips en een tijdlijn om je voorbereidingen voor deze financiële werkzaamheden te treffen. 

Toenemende kosten

Veel gemeenten en diaconieën buigen zich op dit moment over de begroting van 2023. In augustus jl. is de invoermogelijkheid in FRIS daarvoor klaargezet. De inleverdatum van de begroting bij je eigen CCBB is uiterlijk 15 december a.s. Gemeenten worden met klem geadviseerd om een meerjarenraming op te stellen, omdat er momenteel nogal wat uitdagingen voor kerken zijn. Het meest ingrijpend is de onzekerheid rond energiekosten, zeker als je energiecontract afloopt. De VKB besteedt er ruime aandacht aan op hun website. Ook andere kosten, zoals predikants- en preekbeurtenvergoedingen, maar vooral onderhoudskosten zullen stijgen. Het is aan te raden om het onderhoudsplan en de noodzakelijke onderhoudsvoorziening kritisch door te nemen en te baseren op kostenverhogingen. Daarnaast kan ook de opbrengst levend geld onder druk komen te staan. 

FRIS en richtlijnen

Door het invullen van de meerjarenbegroting kun je - aan de hand van verschillende scenario’s - goed naar je beleid en de uitkomsten op iets langere termijn kijken. Dan wordt duidelijk welke gevolgen deze veranderingen hebben op vermogen en liquiditeit. De getallen van één scenario uit de meerjarenraming 2022 kunnen worden gekopieerd in de begroting voor 2023. Denk daarbij aan de overboeking die in jaarrekening en meerjarenraming mogelijk moet plaatsvinden van de rekening ‘herwaarderingsreserves niet-onroerende zaken’ naar ‘herwaarderingsreserves kerkelijke onroerende zaken’. Dat werkt door in de vrije buffer. 

Er zijn verschillende toelichtingen te vinden over FRIS en de richtlijnen: 

  • Op elk FRIS-scherm kun je het vraagtekentje aanklikken.
  • Op elk FRIS-scherm kun je de handleiding aanklikken. Daar vind je informatie over FRIS, de meerjarenramingen, de richtlijnen en de kennisbank etc. 
  • Als je ‘richtlijnen GCBB’ hebt aangeklikt kun je daarna onder A-B-C-D en E met Ctrl-F zoeken op woord ‘naam’.

Voor andere vragen en verdere ondersteuning kun je terecht bij de FRIS-helpdesk via fris-help@protestantsekerk.nl. 

Planning jaarrekening 2022

Over een paar maanden wordt het boekjaar 2022 afgesloten. De CCBB’s zijn, mede in verband met onze ANBI-status, verplicht een strak schema aan te houden voor de inleverdatum van de jaarrekening. Uiterlijk 15 juni 2023 moeten de jaarrekeningen over 2022 ingeleverd zijn. Daarvoor moeten gemeenten intern maatregelen treffen. In onderstaand overzicht een tijdlijn, die je ook kunt afstemmen met een extern boekhoud- of accountantskantoor. 

Tijdlijn 2023

  • 28 februari 2023: afsluiting van het grootboek
  • Maart-april: verwerking van gegevens in FRIS en ontwerpen van het bestuursverslag 
  • Mei: bespreking en controle van de jaarstukken in controlecommissie, colleges en kerkenraad 
  • Juni: jaarstukken ter inzage leggen voor de gemeente 
  • Voor 15 juni: jaarrekening indienen bij CCBB
  • Voor 1 juli: gegevensverwerking op ANBI-pagina van je website* 

*In verband met het behouden van de ANBI-status van de Protestantse Kerk is het belangrijk dat de gegevens voor 1 juli 2023 op je website zijn bijgewerkt. De informatie over het functioneren van de ANBI moet jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt worden. Lees er hier meer over.

Deze tijdlijn is een advies dat je kunt aanpassen aan de vergaderdata binnen je colleges. Het is wel van belang de einddatum in acht te nemen. Alleen op goede gronden kan een verzoek tot uitstel van het indienen van de jaarrekening 2022 worden gedaan bij het CCBB. 

Lees ook:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)