Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Kerkbeheer

Informatie over de ccbb's, solvabiliteitsverklaring, jaarrekening, begroting, kerkgebouwen, begraafplaatsen en quotum-regelingen.

Wat is kerkbeheer?

De kerk is de gemeenschap van gelovigen die op de een of andere manier gehoor geven aan de roepstem van Jezus, de Heer van de kerk. Ondertussen is de kerk ook gewoon een organisatie die gerund moet worden. In de Protestantse Kerk heeft elke zelfstandige gemeente een college van kerkrentmeesters dat de financiële en facilitaire zaken behartigt. Het zakelijke bestuur dus, de beheerskant van de kerk. Dat doet het college in samenspraak met de kerkenraad die het integrale kerkbestuur vormt en eindverantwoordelijk is voor het geheel, inhoud én organisatie. De taken en bevoegdheden van het college van kerkrentmeesters bewegen zich op het terrein van het werkgeverschap, het gebouwenbeheer, de geldwerving, het financieel beheer en diverse kleinere onderdelen, zoals de zorg voor het archief. Deze taken staan genoemd in ordinantie 11 van de kerkorde.

Lees meer:

 

Wat doet een kerkrentmeester?

Kerkrentmeesters hebben een breed palet aan verantwoordelijkheden, waaronder het beheer van gebouwen, de verantwoordelijkheid voor betaalde en vrijwillige werkers in de kerk en het financieel beheer van de gemeente.

 

Meer leren over de rol van de kerkrentmeester? 

De training kerkrentmeester geeft je handvatten jouw taak op een zinvolle manier op te pakken.


Toezicht op vermogensrechtelijke aangelegenheden

De Classicale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) zien toe op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van gemeenten, diaconieën, en classicale vergaderingen. 

Richtlijnen

Het Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken stelt de richtlijnen vast voor het beheer. De belangrijkste zijn:

Quotum

Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk.

Deze verplichting wordt omschreven in Kerkorde en ordinanties. In ordinantie 11 staat onder hoofdstuk IV ‘De Generale Financiën van de Kerk’ bij artikel 19 lid 3, dat de kleine synode een quotum - een evenredig aandeel in een op te brengen belasting - mag heffen van de gemeenten en van de diaconieën om de arbeid van de kerk te financieren.

Meer informatie hierover: kerkrentmeesterlijk en diaconaal quotum.

Veelgestelde vragen

Protestantse Kerk