Doorgaan naar hoofdinhoud

Kerkbeheer

Informatie over de ccbb's, solvabiliteitsverklaring, jaarrekening, begroting, kerkgebouwen, begraafplaatsen en quotum-regelingen.

Vermogensrechtelijke aangelegenheden

Aan de ouderlingen-kerkrentmeesters is, tezamen met de andere kerkrentmeesters, de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente (het kerkbeheer) toevertrouwd.

Hier vloeien de volgende primaire taken uit voort voor het het college van kerkrentmeesters: 

 • het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van  de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door: 
 • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente 
 • het zorg dragen voor de geldwerving; 
 • het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente; 

Hiernaast zorgt het college van kerkrentmeesters voor:

 • het beheren van de goederen van de gemeente;
 • het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid; 
 • het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein; 
 • het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is; 
 • het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en indien aanwezig het trouwboek; 
 • het beheren van de archieven van de gemeente; 
 • het beheren van de verzekeringspolissen. 

Meer leren over de rol van de kerkrentmeester? 

De training kerkrentmeester geeft je handvatten jouw taak op een zinvolle manier op te pakken.


Toezicht op vermogensrechtelijke aangelegenheden

De Classicale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) zien toe op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van gemeenten, diaconieën, en classicale vergaderingen. Daarnaast adviseren en ondersteunen zij de colleges van kerkrentmeesters en diakenen.

Richtlijnen

Het Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken stelt de richtlijnen vast voor het beheer. De belangrijkste zijn:

Quotum

Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk.

Deze verplichting wordt omschreven in Kerkorde en ordinanties. In ordinantie 11 staat onder hoofdstuk IV ‘De Generale Financiën van de Kerk’ bij artikel 19 lid 3, dat de kleine synode een quotum - een evenredig aandeel in een op te brengen belasting - mag heffen van de gemeenten en van de diaconieën om de arbeid van de kerk te financieren.

Meer informatie hierover: kerkrentmeesterlijk en diaconaal quotum.

Veelgestelde vragen

Protestantse Kerk