Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
Training

Aanvullende homiletische en liturgische vorming

Pijl naar links Alle trainingen

De training 'Aanvullende homiletische en liturgische vorming' wordt aangeboden aan kerkelijk werkers. Dit is de door de synode vereiste aanvullende homiletische en liturgische vorming zoals bedoeld in artikel 6-1 van de generale regeling preekconsent.*

Bij een verzoek om verlening van een preekconsent moet (naast de overige in artikel 6 en 7 aangegeven documenten) het betreffende certificaat van de training worden overhandigd of, als het nog geruime tijd duurt voor de training wordt aangeboden, het bewijs dat betrokkene zich voor de training heeft aangemeld.

De training zelf geeft geen recht op het preekconsent.

Recht op het preekconsent hebben alleen:

 • geregistreerd kerkelijk werkers
 • zijn die de predikantenopleiding hebben afgerond maar nog geen colloquium hebben gedaan
 • studenten aan de PThU die in de eindfase van hun studie zitten.

>Download hier de voorwaarden voor het aanvragen van het preekconsent

Inhoud en opzet

Homiletiek

 • Je verwerft kennis van en inzicht in fundamentele hoofdmomenten van de homiletische theorievorming.
 • Je verwerft vaardigheden om deze kennis en dit inzicht op constructieve en communicatief adequate wijze in te zetten in je eigen proces van voorbereiding en uitvoering van de prediking.
 • Je hebt kennis van de hoofdmomenten van de homiletische theorievorming.
 • Je kunt op basis van deze kennis de elementen van de zogeheten ‘homiletische driehoek’ (tekst, hoorder, prediker) afzonderlijk en in hun onderlinge relatie beschrijven.
 • Je verwerft kennis van de belangrijkste hermeneutische sleutels die gebruikt (kunnen) worden om Bijbelse teksten, verhalen en thema’s op verantwoorde wijze te verbinden met de actuele leef- en geloofswereld van de hoorders.
 • Je kunt gemaakte homiletische keuzes in het proces van preekvoorbereiding verantwoorden.
 • Met het oog op het proces van preekvoorbereiding kun je je theologische kennis en vaardigheden, je eigen spiritualiteit en je kennis van en vertrouwdheid met de hoorders en hun context expliciteren, benoemen, en constructief inzetten voor een homiletische analyse van de Bijbelse tekst en een theologische analyse van de situatie van de hoorders.
 • Je kunt een preek schrijven die theologisch consistent is en een heldere stijl en opbouw heeft.
 • Je kunt een preek schrijven die een geïntegreerd onderdeel is van het geheel van de liturgie van een betreffende zondag.

Liturgische vorming

 • Je verwerft kennis van en inzicht in de voornaamste uitgangspunten van de protestantse liturgiek.
 • Je oefent in vaardigheden, bij jou en de gemeente passend, in het voorbereiden van en voorgaan in de eredienst.
 • Je krijgt kennis van de principes van de oecumenische liturgiek.
 • Je kunt op basis daarvan de bij jou passende principes van de protestantse eredienst leren en je die eigen maken.
 • Je hebt kennis van de relatie tussen de eredienst van de gemeente en vele facetten van het kerkenwerk die een liturgisch aspect hebben: gemeenteopbouw, kerkrecht, hymnologie, architectuur, symboliek en kunst.
 • Je weet waarom op een bepaalde zon- of feestdag van de Protestantse Kerk déze liturgie, met déze inventio, déze liederen en gebeden, tot stand is gekomen.
 • Met het oog op het proces van voorbereiden van een bepaalde kerkdienst kun je de liturgische kennis en vaardigheden, de eigen gebedspraxis, en de kennis van en vertrouwdheid met de liturgische traditie van je gemeente expliciteren, benoemen, creatief verwerken, en zo in regelmatige samenwerking met andere medewerkenden in de eredienst een orde van dienst voorbereiden en in deze eredienst voorgaan.
 • Bij uitgebreide bevoegdheid kun je de sacramenten bedienen en de zegen geven.

Literatuur die nog niet in je bezit is, dien je zelf aan te schaffen.

Tarieven trainingen en opleidingen voor professionals

De tarieven voor trainingen en opleidingen voor professionals hebben elk een eigen tarief. Deze is te vinden bij de betreffende training of opleiding.

Vergoeding studiekosten

Kerkelijk werkers die langer dan 5 jaar werkzaam zijn en de voortgezette scholing volgen in het kader van de Permanente Educatie, kunnen de training volgen in het kader van het studieverlof onder eigen regie. Studieactiviteiten binnen het studieverlof onder eigen regie dienen door kerkelijk werkers betaald te worden, waarbij zij bij de plaatselijke gemeente een beroep kunnen doen op de ‘Regeling Studiefaciliteiten’ binnen de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers’. Als de studie in het kader van het aanvragen van een preekconsent wordt gevolgd, dienen de kosten geheel door de plaatselijke gemeente vergoed te worden.

Kerkelijk werkers die nog geen 5 jaar werkzaam zijn en waarvoor de nascholing bestaat uit het mentoraat en de primaire nascholing, kunnen de training alleen in werktijd volgen en aanspraak maken op vergoeding van de kosten, als zij de aanvullende training verplicht volgen in het kader van een aanvraag voor het preekconsent. In dat geval dienen de kosten eveneens geheel door de plaatselijke gemeente vergoed te worden.

Docenten

ds. P. Hoogstrate ds. P. Hoogstrate
ds. R. Bos ds. R. Bos

Aanmelden Opleiding Homiletische en Liturgische Vorming
januari 2024 - woensdagen

Opleiders: Rein Bos en Peter Hoogstrate
17 januari
31 januari
14 februari
28 februari
13 maart
20 maart
10 april
24 april
29 mei (Terugkomdag)
Deze opleiding is vol!

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen