Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Uit welke ambten bestaat de kerkenraad?

Hoe zit het ook alweer met de verschillende ambten in de kerkenraad? En hoeveel ambtsdragers heeft een gemeente nodig?

De Protestantse Kerk is een presbyteriale kerk waarin de leiding van een gemeente is toevertrouwd aan het presbyterium, letterlijk ‘vergadering van oudsten’ ofwel . Daar komen de ambten bijeen. Samen geven zij leiding aan de gemeente. Besluiten worden in gemeenschappelijk beraad genomen. 

Zeven mensen in de kerkenraad

Om aan alle basistaken van een gemeente inhoud te kunnen geven, dient een kerkenraad te bestaan uit alle ambten. Er zijn er drie: het ambt van predikant, van en van . De , belast met beheerstaken, is een specialisatie binnen het ambt van ouderling. De kerkorde benoemt de ouderling-kerkrentmeester als vierde ambt apart.

In de kerkenraad moeten deze vier ambten worden vervuld. Gezien het takenpakket van een gemiddelde gemeente is vier ambtsdragers als ‘leiders van de gemeente’ echter te weinig. Het is daarom gesteld op een predikant, twee ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeesters en twee diakenen.

Minimaal drie

Kleine gemeenten die structureel niet aan dit minimum van zeven ambtsdragers kunnen voldoen, kunnen overleggen met het breed moderamen van de classicale vergadering hoe de basistaken van de gemeente met een kleinere kerkenraad toch naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Het breed moderamen kan aanvullende maatregelen nemen, zoals ambtsdragers uit naburige gemeenten inschakelen of samenwerking met andere gemeenten zoeken. Het minimumvereiste voor het aantal aanwezige ambtsdragers om als kerkenraad besluiten te kunnen nemen (het quorum) is drie personen. 

Ambtsdiscussie

De Protestantse Kerk kent een ‘mozaïek van kerkplekken’; in de afgelopen jaren zijn ruim 250 nieuwe initiatieven gestart, zoals pioniersplekken, kliederkerken, leefgemeenschappen en monastieke initiatieven. Zijn voor deze initiatieven ook ambten nodig en zo ja, welke? Kan een kerkenraad uit ambtsdragers en niet-ambtsdragers bestaan? De discussie over de kerkordelijke kaders voor de kerkenraad is volop in beweging. 

Lees dit artikel:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)