Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Wat zijn de taken van een classispredikant?

Elke classis van de Protestantse Kerk heeft een eigen geestelijk leider, de classispredikant. Het bemoedigen van de gemeenten in de classis is een van de belangrijke taken.

De Protestantse Kerk is verdeeld in elf regio’s, classes. Elke classis heeft een eigen ‘geestelijk leider’, de classispredikant. De belangrijkste taak van de classispredikant is het gestalte geven aan de episkopè: de dienst van de bemoediging en het telkens opnieuw herinneren aan het wezen van de kerk: het evangelie, de gemeenschap, het diaconaat en de roeping of zending van de kerk.

De concentratie op het ondersteunen van deze basics van de kerk werd in het visiedocument ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg Pijl naar beneden ’ (2016) aangemerkt als belangrijkste opdracht van de classis: ‘... leidinggeven aan het leven en werk van de kerk in deze regio. Daarbij kunnen tal van als bureaucratisch ervaren taken worden geschrapt.’ Een belangrijke reden om in 2018 flink te snijden in het aantal classes; van 74 naar elf!

Bezoeken van kerkenraden en voorgangers

De classispredikant bezoekt als geestelijk leider van de classis elke gemeente, elke predikant en elke kerkelijk werker (die in het ambt of in de bediening is gesteld) in de regel één keer per vier jaar. Ook pioniersplekken worden bezocht. Het delen van geloof en bronnen van inspiratie is van wezenlijk belang voor de ontmoeting. Doel is het gesprek voeren over het geestelijk leven van de gemeente en de wijze waarop zij gehoor geeft aan haar roeping en vervulling van haar ambt. 

Bemiddelen bij problemen

De classispredikant is doorgaans de persoon die als eerste in de arm genomen wordt bij problemen. Die kunnen van velerlei aard zijn. Ze kunnen te maken hebben met de bemensing van de kerkenraad, de financiën, conflicten, misbruik, en vragen om advies.

De classispredikant informeert het breed moderamen van de classicale vergadering over zijn of haar bevindingen en overlegt over stappen die naar aanleiding van signalen of vragen vanuit de kerkenraad genomen kunnen of moeten worden. Zoals - samen met de voorzitter van de classis - een kerkenraad bezoeken of adviseren een externe deskundige Pijl naar beneden in de arm te nemen. 

Als de classispredikant de indruk heeft dat een gemeente baat heeft bij visitatie, dan kan de classispredikant ook het verzoeken een gemeente te visiteren. In veel gevallen wordt een visitatie voorafgegaan door een bezoek van de classispredikant aan de gemeente, in de meeste gevallen samen met een ander lid van het moderamen van de classis of de voorzitter van het classicaal college voor de visitatie. Zodra er een officiële visitatie loopt, neemt de classispredikant afstand van het inhoudelijke proces.

In spoedeisende gevallen - bijvoorbeeld bij een crisissituatie - is de classispredikant bevoegd een voorlopig besluit te nemen. Wel moet hij of zij het voorlopig besluit direct voorleggen aan het breed moderamen van de classicale vergadering. Binnen twee maanden bekrachtigt het breed moderamen het voorlopige besluit van de classispredikant of neemt zelf een nieuw besluit.

Meedenken over toekomstgericht kerk-zijn

Ook bezoekt de classispredikant gemeenten als er vragen zijn over samenwerking met andere gemeenten, het nadenken over visie, afnemende bestuurskracht, beroepingswerk, enz. Hij of zij adviseert gemeenten een interim-predikant of externe deskundige in de arm te nemen om complexe processen in gemeenten te begeleiden. Gedurende dat proces houdt hij/zij contact met de begeleider van het proces en met de gemeente.

De classispredikant bezoekt ook voorgangers die ziek zijn of om andere redenen een beroep op hem doen. Daarnaast bezoekt de classispredikant op de werkgemeenschappen van predikanten en kerkelijk werkers in zijn of haar classis.

Vertegenwoordigen in de regio

De classispredikant heeft ook een onmisbare rol als het gaat om de taken en verantwoordelijkheden van . Iedere classis heeft een classicale vergadering. Deze vergadering wordt gevormd door ten minste 20 en ten hoogste 30 ambtsdragers van tot de classis behorende gemeenten, samen met de classispredikant. 

Daarnaast vormt de classispredikant met de preses en de scriba van de classicale vergadering het moderamen van de classicale vergadering. Ook is hij of zij lid van het breed moderamen dat wordt gevormd door het moderamen en ten minste vier andere leden. 

De classispredikant vertegenwoordigt de classicale vergadering, al dan niet samen met andere leden van het breed moderamen, in contacten met andere kerkgenootschappen, maatschappelijke organisaties, overheden en media in het ressort (rechtsgebied) van de classis.

Context

De kerkorde is helder over de taak van een classispredikant. Tegelijkertijd is het in de praktijk zo dat iedere classispredikant zijn of haar eigen accenten legt op basis van regionale thema's.

Een classispredikant wordt voor 5 jaar benoemd en kan één keer herbenoemd worden. Het classispredikantschap is dus voor de duur van maximaal 10 jaar in dezelfde classis.

Verder lezen

Illustratie: Linda Verholt

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)