Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Aanvaarding rapport ‘Lichter kerk-zijn’ is zegen voor kleine gemeenten

Het rapport ‘Lichter kerk-zijn’ is door het moderamen vastgesteld na het peilen van de mening van de generale synode over dit rapport. Tijdens de peiling stemden synodeleden unaniem voor dit rapport.

De essentie is dat bij veel gemeenten behoefte is aan een lichtere structuur, vanwege o.a.
vergrijzing en tekort aan ambtsdragers. Momenteel is het kerkordelijk minimum voor de kerkenraad gesteld op een predikant, twee ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeesters en twee diakenen.


Een projectgroep onder leiding van Bart van Noord heeft de afgelopen maanden met veel kleine gemeenten gesproken. Hij maakte een analyse van deze ontmoetingen.

  1. Geestelijke vorming en missionaire arbeid zijn over het algemeen de eerste basistaken waar een kleine gemeente niet (meer) toekomt.
    Bezinning op de kern van kerk zijn (de vijf basistaken) is nodig. Dit wordt ook breed erkend en is tegelijk lastig, omdat het een andere kijk vraagt op kerk zijn dan de gangbare, waarin de bekende structuren en de eigen (juridische) zelfstandigheid van een gemeente een belangrijke plaats hebben.
  2. Uiteraard is samenwerken met andere gemeenten een goede mogelijkheid om de kern van kerk-zijn te realiseren, maar in de praktijk stagneert dit proces vaak. 
  3. Hoewel het vormen van een huisgemeente sinds 16 november 2017 ook een mogelijkheid is, roept dat nog veel aarzeling op. Volgens het aangenomen rapport moet het imago van huisgemeenten verbeterd worden.

  4. Ook gaven kleine gemeenten aan dat er veel behoefte is aan begeleiding, door bijvoorbeeld de bovenplaatselijke kerk als gemeentebegeleiders.

Daarom verzoekt het moderamen het bestuur van de dienstenorganisatie de aanbevelingen te (laten)uitvoeren, zodat: de bezinning door gemeenten, ringen en werkgemeenschappen op de vijf basistaken wordt ondersteund en de ontwikkeling van geestelijk leiderschap in de gemeenten bevorderd; gemeenten gemakkelijk de weg vinden naar professionele hulp en begeleiding en de daarvoor beschikbare subsidies; de samenwerking wordt bevorderd, o.a. door de inrichting van een ‘Kenniscentrum Samenwerking’ bij de dienstenorganisatie; het beleid m.b.t. lichtere vormen uitgewerkt wordt en toegepast kan worden, o.a. door het beleggen van een expertmeeting; het concept van de huisgemeente in positieve zin wordt uitgewerkt.

Scriba René de Reuver is verheugd over de unanieme support van synodeleden voor dit rapport. “De aanvaarding hiervan is een zegen voor kleine gemeenten. Ik hoop dat kleine gemeente hierdoor het gevoel hebben echt in beeld te zijn en dat er met hen wordt meegedacht.”

Lees ook:

Foto: Kerkje 't Woudt | Flickr.com - Gerard Stolk

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)