Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Synode bezint zich op toekomstgerichte kerk

De urgentie van bezinning op een toekomstbestendige structuur en besturing van de Protestantse Kerk was duidelijk voelbaar tijdens de generale synode. Preses ds. Marco Batenburg: “Lokale kerken vragen praktische hulp vanwege verminderde bestuurskracht en verschillende initiatieven zoeken deeloplossingen voor structuren die niet meer werken.”

Het moderamen ontving verschillende geluiden waaruit blijkt dat het wringt in de kerk. Bijvoorbeeld het signaal dat uitgaat van de focusrapportage van de gezamenlijke classicale vergadering, de notitie ‘Als ambten en functies niet meer vervuld worden’ vanuit de classis Gelderland Zuid & Oost, het signaal vanuit het Generaal College voor de Kerkorde (GCKO) dat kerkelijke regelgeving steeds minder wordt nageleefd en vanuit het project Duurzaam Luthers.

Voortgang project ‘toekomstgerichte synode’

In 2021 sprak de synode af dat onderzocht gaat worden hoe de samenstelling en werkwijze van de synode ook aantrekkelijk blijft voor nieuwe generaties in de Protestantse Kerk, zodat ook jongere mensen deel willen (gaan) uitmaken van de synode. Jeroen Venus, projectleider van dit traject, vat de fundamentele vraag samen: ‘Wat betekent toekomstgericht kerk-zijn voor onze bestuursstructuur en hoe geven wij ambtelijk en geestelijk leiding aan de kerk?” In dit proces moeten we samen optrekken. In april gaan we daar graag met de synode het gesprek over aan.”

Bestuursstructuur Protestantse Kerk

Vanuit diverse gemeenten komen verontrustende signalen over de bezetting van kerkenraden en colleges. Steeds minder mensen willen een ambt of functie als rentmeester op zich nemen. Ook is er een duidelijke groei in het aantal te nemen maatregelen als men onder het kerkordelijk voorgeschreven minimum komt. Moderamenlid Jolanda Aantjes, zelf pastor in de kleine protestantse gemeente Hall en Voorstonden: “Naast dat veel gebed nodig is, moeten we ook handelen. Het water staat ons aan de lippen.” 

Classispredikant ds. Trinette Verhoeven: “We zien gelukkig nog steeds dat mensen zich van harte willen inzetten, maar het systeem piept en kraakt. Met man en macht werken we in de classis om wegen te zoeken om het woord doorgang te laten vinden.” Meerdere synodeleden geven aan dat het gesprek moet beginnen vanuit classes en lokale gemeenten. Jurjen de Groot, directeur dienstenorganisatie, beaamt dit: “Het leven van de kerk vindt plaats in de lokale gemeenten en van daaruit in de classes. Daar moet het gesprek gevoerd worden. Vanuit het evangelie moeten we samen de weg zoeken.”

Focusrapportage classicale vergaderingen

De gezamenlijke classicale vergaderingen bieden aan de synode hun vierjaarlijkse rapportages over het kerkelijk leven in hun classes aan. Er zijn twee specifieke thema’s die de classicale vergaderingen specifiek onder de aandacht brengt: ‘cohesie in de samenleving’ en ‘vernieuwing van bestuur en samenwerking’.

Duurzaam luthers

De Evangelisch-Lutherse Synode (ELS) heeft aangegeven zich zorgen te maken over de zichtbaarheid van de lutherse spiritualiteit in de Protestantse Kerk en de toekomst van de lutherse gemeenten. De ELS heeft daarom samen met dienstenorganisatie een plan in voorbereiding om de inbreng van het lutherse in de Protestantse Kerk voor de langere termijn te waarborgen. 

Meer over de lutherse synode binnen de Protestantse Kerk: 


Alle bovengenoemde agendapunten van deze vergadering worden in de generale synode in april 2023 verder besproken.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)