Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Overzicht van de diverse vormen van categoriaal pastoraat

Studentenpastoraat

Studentenpastores bieden Nederlandse en internationale studenten met en zonder kerkelijke achtergrond de mogelijkheid om vanuit levensbeschouwelijk perspectief na te denken over existentiële vragen in deze fase van hun leven.

Wil je meer weten over hoe je een subsidieaanvraag voorbereidt en hoe de monitoring van projecten plaatsvindt, bekijk dan de GIDS Studentenpastoraat. Onder 'Downloads' vind je nog meer relevante documenten met betrekking tot het studentenpastoraat.

Benieuwd naar wat er concreet in diverse studentensteden gebeurt aan studentenpastoraat? Klik dan eens hier:
Rotterdam
Nijmegen 
Arnhem
Leeuwarden
Utrecht 
Groningen 
Zwolle 
Eindhoven
Enschede
 

Binnenvaartpastoraat

Voor schippers in de binnenvaart en hun naasten kent de Protestantse Kerk in Nederland een speciale Varende gemeente met een eigen binnenvaartpredikant.. Aan de Varende gemeente zijn ook veel schippersgezinnen als gastleden en vrienden van andere kerkgenootschappen en protestantse 'walgemeenten' verbonden. Rondom de gemeente is een betrokken, vitale gemeenschap gegroeid. Het pastoraat van de Varende gemeente is beschikbaar voor alle varenden ongeacht hun levensovertuiging. Naast kerkdiensten in Duisburg en Mannheim zijn er ontmoetingsweekenden en (online) gesprekskringen en catechisatiegroepen. Persoonlijk scheepsbezoek door de predikant vindt plaats over heel Europa. 

https://devarendegemeente.nl/

Koopvaardijpastoraat

Het koopvaardijpastoraat speelt in op de behoefte onder zeevarenden aan bezinning, Gods woord en de sacramenten, en op het verlangen van zeevarenden om gezien te worden. Het koopvaardijpastoraat helpt zeevarenden ook uit de beslotenheid van hun bestaan en geeft aan hen ruimte om hun zorgen en emoties te delen. Speciale aandacht daarbij is er voor Nederlandse zeevarenden wereldwijd en hun gezinsleden. In de havens van Amsterdam-IJmond en Rotterdam-Rijnmond werken namens de Protestantse Kerk twee predikanten als koopvaardijpastor. Zij werken samen met vrijwilligers, collega’s uit andere kerkgenootschappen en andere organisaties die zich ook richten op zeevarenden en hun omgeving, zoals de zeemanshuizen en de Nederlandse Zeemanscentrale. Ook hier ondersteunt de landelijke Werkgroep Koopvaardijpastoraat.

https://www.zeevarendencentrale.nl/

Dovenpastoraat

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is een samenwerkingsverband van drie kerkgemeenschappen: de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Als ‘hulpdienst’ van deze kerken helpt het IDP hen zo goed mogelijk invulling te geven aan het kerkelijk werk onder dove mensen. Landelijk en regionaal zetten teams van dove- en horende vrijwilligers zich hier voor in. Vanuit de Protestantse Kerk zijn er twee parttime dovenpastores werkzaam binnen het IDP. Er is een landelijke protestantse werkgroep Dovenpastoraat om het werk van het dovenpastoraat te ondersteunen. 

http://www.doofenkerk.nl/

Luchthavenpastoraat

Dagelijks passeren ruim honderdduizend mensen de luchthaven van Schiphol.  Tussen al die mensen lopen er nogal wat rond met zorgen en problemen en met de behoefte aan hulp of een opbeurend woord. Het luchthavenpastoraat, dat sinds 1975 op Schiphol is te vinden, is in die gevallen een onontbeerlijk steunpunt. Het wil bijdragen aan de emotionele en geestelijke zorg van mensen die op de luchthaven komen of werkzaam zijn. Het luchthavenpastoraat bestaat uit drie pastores, bijgestaan door vijfentwintig vrijwilligers van allerlei gezindten. Samen zorgen zij voor een rustpunt  waar mensen van alle nationaliteiten en levensovertuigingen welkom zijn. De Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol is hieraan ondersteunend. De Protestantse Kerk betaalt gedeeltelijk voor het werk van de protestantse luchthavenpredikant. 

https://www.airportchaplaincy.nl/

Krijgsmachtpastoraat

Geestelijk verzorgers vervullen al jaren een bijzondere taak binnen Defensie. Het werk van deze krijgsmachtpredikanten kenmerkt zich door presentiepastoraat. Zij werken outreachend en aanbodgericht, maken deel uit van de dagelijkse routine van hun eenheid, en werken onder strikt ambtsgeheim. Daardoor hebben zij een vrijplaats binnen Defensie. De Werkgroep Kerk en Krijgsmacht is namens de Protestants Kerk verantwoordelijk voor pastorale zorg en begeleiding van de krijgsmachtpredikanten die namens de kerken als ambtsdragers werkzaam zijn bij Defensie. De kerk als zendende instantie draagt inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de boodschap die de predikanten uitdragen.

https://www.dgv.nl/nl/protestants

Justitiepastoraat

In ons land zijn ongeveer 30 protestantse predikanten werkzaam in verschillende inrichtingen van Justitie, Jeugdinrichtingen en Forensisch Psychiatrische Centra. Daarnaast gaan er regelmatig voorgangers uit lokale kerken voor in de diensten. Door de uitoefening van pastorale en hulp en praktische (diaconale) zorg en advisering van de inrichting proberen justitiepredikanten bij te dragen aan een humane detentie. Het protestantse justitiepastoraat werkt vanuit de overtuiging dat ingeslotenen ondanks de muren deel blijven uitmaken van de (geloofs-)gemeenschap en dat zij tijdens hun verblijf in de inrichting recht hebben op het kunnen beleven van hun geloof, het leren omgaan met zingevingsvragen, aandacht voor hun persoon en het krijgen van perspectief. De landelijke Werkgroep Justitiepastoraat vervult een brugfunctie tussen de kerk en het pastorale werk in gevangenissen. De werkgroep is een klankbord voor justitiepredikanten op hun werkplek.

Protestants geestelijke verzorging justitie

Pastoraat in de gezondheidszorg

Binnen de gezondheidszorg (ziekenhuizen, verpleeghuizen, instellingen etc.) zijn honderden protestantse geestelijk verzorgers actief. De Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ) is de landelijke beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers en telt ongeveer 1000 leden.
De Werkgroep Pastoraat en Gezondheidszorg (WPGZ) heeft m.n. de taak om de positie van geestelijk verzorgers in de zorg, die als predikant of kerkelijk werker met een bijzondere opdracht verbonden zijn aan onze kerk, te volgen en om aandacht te geven aan hun werk en positie in de kerk. Daarnaast houdt ze zich bezig met ethische vragen die op het werkterrein spelen.

Vereniging van Geestelijk VerZorgers

Lees meer over

Het thema Geestelijk verzorger