Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Arbeidsvoorwaarden predikant: ziekteverzuim

Verzekeringen

Informatie over diverse vormen van verzekering bij ziekte van een predikant vindt u in deze brochure. Het gaat over:

  • de ziektekosten van de predikant
  • de kosten van de arbodienst
  • de doorbetaling van het traktement
  • de kosten voor vervanging van de zieke predikant
  • het inkomen van de predikant na afkeuring.

Arbeidsomstandighedenspreekuur

Indien een predikant zich niet ziek meldt, maar denkt klachten te hebben die samenhangen met de werkzaamheden als predikant, is het mogelijk het open spreekuur van de bedrijfsarts te bezoeken. Hiervoor kan de predikant telefonisch een afspraak maken op nummer 0341-438700 van Perspectief Groep BV.

Verzuimprotocol 

In het Georganiseerd Overleg voor de arbeidsvoorwaarden van gemeentepredikanten zijn afspraken gemaakt over de procedure die gevolgd zal worden als een predikant zich ziek meldt. Bedoeling hiervan is om zowel voor gemeente als predikant duidelijk te maken hoe gehandeld moet worden om het herstel te bevorderen en hoe de weg naar eventuele vaststelling van arbeidsongeschiktheid moet worden bewandeld. 

Begeleiding door bedrijfsarts

Onderdeel van het verzuimprotocol is dat de predikant op kosten van de kerk (centrale kas predikantstraktementen) begeleiding ontvangt van een bedrijfsarts van de arbodienst (Perspectief Groep BV). Deze arts staat de predikant bij op de weg naar herstel en informeert de kerkenraad over de voortgang van het ziekteproces. De bedrijfsarts brengt periodiek advies uit aan predikant en kerkenraad over de mate waarin werkzaamheden hervat kunnen worden. Aan dit advies zijn beide partijen gebonden.

De melding van ziekte bij Perspectief wordt gedaan door de scriba van de kerkenraad (of een ander lid van de kerkenraad dat daarvoor aangewezen is) met behulp van dit digitale formulier.

Traktementsverlaging na één jaar ziekte

Op grond van artikel 24 van de generale regeling rechtspositie predikanten wordt het traktement van de predikant, bestaande uit het basistraktement, periodieke verhogingen, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, na één jaar ziekte met 30% verlaagd. De inhouding van de woonbijdrage blijft geschieden op basis van het volledige traktement, de inhouding van de pensioenpremie (en dus ook de pensioenopbouw) blijft geschieden op basis van het onverminderde traktement. Met behulp van onderstaande formulieren kan de kerkenraad het verloop van één jaar ziekte bij de Beheercommissie centrale predikantstraktementen melden en ook eventuele wijzigingen in het verzuimpercentage daarna.

  • Melding verlaging traktement na 1 jaar ziekte
  • Melding wijziging verlaging traktement na 1 jaar ziekte (wijziging percentage, volledig herstel of einde ziekteverzuim zonder hervatting werkzaamheden)
  • Melding volledig herstel na 1 jaar ziekte

Met behulp van onderstaand rekenblad kunt u eenvoudig het traktement na één jaar ziekte uitrekenen. Vult u alleen de gele vakjes in. Naast het normale werktijdpercentage dient u het verzuimpercentage in te vullen. Dat is het percentage waarvoor de normale werktijd verzuimd wordt. Is de normale werktijd 100% van de volledige werktijd en kan de predikant voor 40% van de volledige werktijd wegens de ziekte niet werken, dan is het verzuimpercentage 40%. Is de normale werktijd 80% van de volledige werktijd en kan de predikant voor 40% van de volledige werktijd niet werken, dan is het verzuimpercentage 50%.

Procedure tot vaststelling arbeidsongeschiktheid

In sommige gevallen leidt de ziekte van de predikant tot arbeidsongeschiktheid. De procedure voor de keuring (wie kan wanneer op welke wijze een keuring aanvragen?) staat in hoofdstuk B van het verzuimprotocol. Een keuring tot vaststelling van het recht op arbeidsongeschiktheidspensioen kan door de kerkenraad worden aangevraagd met behulp van onderstaand formulier.

Informatie over de regeling voor het inkomen bij arbeidsongeschiktheid vindt u onder het tabblad "Pensioenen".